Obchodní podmínky | AUTOSTART

 
 
Registrace
 
 
 
Naše nabídka Výrobce Články Aktuality

Nově v e-katalogu

Spojky Sachs a díly

náprav Lemförder

Lemförder

Sachs

 

V naší nabídce

najdete kompletní

sortiment TRW

 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce

 

1) Prodejce vyřídí objednávku bez zbytečných prodlev. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů se vyjádří na emailovou adresu objednavatele, která je uvedená v jeho registračním profilu, o předpokládané době expedice,  v  případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Standardní doba expedování zboží je 3-21 dní od přijetí objednávky, v případě platby předem 14 dní od přijetí platby na účet. Pokud bude doba expedice delší, dodavatel informuje objednavatele o této skutečnosti a sdělí mu další termín předpokládaného dodání, objednavatel má potom právo objednávku zrušit.

 

2) Objednavatel může zrušit objednávku, pokud ještě nebylo zboží expedováno. Stav zboží zjistí přímo u prodejce buď telefonicky, nebo emailem obchod.autostart@seznam.cz Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

 

3) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, zvláště pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

4) Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet, příp. adresu zákazníka. Prodejce nevrací částku za bankovní operace spojené s platbou zpět na účet objednavatele, příp. poštovné a balné.

 

5) Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

 

6) Prodejce si vyhrazuje právo na změnu tohoto nákupního řádu.

 


Práva a povinnosti nakupujícího

 

1) Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud tak neučiní, má prodávající právo vymáhat po nakupujícím zaplacení vzniklých nákladů dle platného zákona.

 

2) Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

 

3)Upozorňujeme, že při objednání je zahrnuta jen základní doprava. Objemné věci  jsou účtovány dle skutečné ceny. Děkujeme za pochopení.

  Reklamační řád

1.Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. v platném znění  a dle Zákona  č. 643/92 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zejména pak s přihlédnutím na ust. §19), citovaného zákona a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy Josef Jungr
a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u firmy Josef Jungr  je přiložen daňový doklad (faktura, která slouží i jako dodací list),který slouží zároveň jako záruční. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy je zboží přebíráno od dopravce. Pokud se zboží hradí převodem je majetkem firmy Josef Jungr až do doby  plného uhrazení.

 

2.Záruční podmínky

 

Firma poskytuje na zboží záruku 24 měsíců, není-li dokladem o zakoupení věci nebo záručním
listem stanoveno jinak. V případě, že uvedená záruka v ceníku nebo na dodacím listu je delší než 24 měsíců, je tato záruka bránajako záruka prodloužená nad rámec záruky dané zákonem. Po uplynutí 24 měsíců si firma vyhrazuje právo až na 90 dní reklamačního řízení.

 

Doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního oddělení. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček, dokladů a ostatního příslušenství. Pokud zásilka obsahuje více zboží na reklamaci, je nutné připojit celkový seznam reklamovaného zboží.

 

Maximální délka opravy je 30 kalendářních dní od data převzetí(datum převzetí od dopravce) reklamovaného výrobku firmou Josef Jungr. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 

- poškozením zboží při přepravě ( tytoškody je nutno řešit s dopravcem ),
- mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry,  
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- prováděním úprav na zařízení.

 

Firma Josef Jungr si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží zbožím jiným se stejnými  nebo lepšími parametry v případě záruky poskytnuté nad rámec záruky dané zákonem.

 

Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.

 

Firma Josef Jungr odpovídá za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, v opačném případě má kupující právo na to, aby prodávající tento nedostatek bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranil.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

 

Na žádost kupujícího firma vystavuje písemný záruční list, nebo doklad o zakoupení věci. Jestliže záruka přesahuje lhůtu 24 měsíců, musí být tato lhůta uvedena v záručním listu.

 

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu nebude akceptována.

 

3.Postup reklamace

 

Odběratel doručí reklamované zboží na adresu firmy Josef Jungr. V případě oprávněné reklamace jsou spotřebiteli uhrazeny náklady spojené s jejím vyřízením.

 

4.Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2005. Reklamační řád je zpracován s ohledem na zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. Tento zákon stanoví veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu rozvedeny. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží. Firma Josef Jungr si vyhrazuje právo
změny tohoto Reklamačního řádu.
 
 


 
 
 
 
 
 
TOPlist